Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTS
-1BLP213Bilişim Teknolojilerinde Projeleri Yönetimi3+0+035

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Bölümü / Programı Bilgisayar Programcılığı
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gökhan Bulut
Dersi Verenler Öğr.Gör. GİZEM KAHRIMAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Karasar, Niyazi (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (1996). Introduction: Entering the field of qualitative research, Strategies of qualitative inquiry. London: Sage Publications. Ely, Margot, Anzul, Margaret, Friedman, Teri, Garner, Diane & Steinmetz, Ann Mc Cormack (1998). Doing qualitative research: Circles within circles. London: The Falmer Press. Büyüköztürk, Şener (2001). Deneysel Desenler, Ön Test-Son Test Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegema Yayıncılık.
1:Anlatım 2:Soru-Cevap 12:Örnek Olay 4:Alıştırma ve Uygulama 6:Gösterip Yaptırma
Bilimsel araştırma yöntemleri ders notu (1. ve 10. bölüm arası)

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %20
Mühendislik Bilimleri %20
Mühendislik Tasarımı %5
Sosyal Bilimler %5
Eğitim Bilimleri %30
Fen Bilimleri %5

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 12
Proje 1 % 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
3
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 119

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bilimsel araştırmanın temel yapısını ve dayandığı temel felsefeleri açıklar
2 Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder.
3 Kendi alanına dair araştırma soruları geliştirir ve alanındaki problemleri tanımlamaya çalışır.
4 Nitel ve nicel yöntemlerin dayandığı temel felsefeleri tanımlar ve bu iki yöntemin farklılıklarını fark eder.
5 Nicel yöntemlere dair temel kavram ve araştırma modellerini fark eder.
6 Nicel yöntemlerde kullanılan veri toplama araçlarını tanır ve bunlara dair kendi alanına özgü problemler üzerinden örnekler sunar.
7 Nitel araştırmada örneklem çeşitlerini tanır ve kendi alanına dair geliştirdiği problemden, nitel bir örneklem seçer.
8 Nitel araştırmada veri toplama araçlarını tanır ve kendi alanına özgü bir problem doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir.
9 Toplanan verilerin analiz etme verileri toplama süreçlerini fark eder.
10 Araştırmaların raporlaştırılması sürecinde referans verme, kaynakça gösterme gibi temel bilgilerin yanı sıra araştırma raporunda yer alması gereken diğer unsurları tanır ve kendi alanına özgü bir problemden hareketle öğrendiklerini uygular.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve yapılan alan araştırmalarından örnekler gösterilmesi.
2 Bilimsel araştırmaya ait temel kavramlar: Bilim, Bilimsel bilgi, olgu, kavram, prensip, yasa, hipotez, teori tanımlarının verilmesi. Araştırmanın ne olduğu ve araştırma süreci nasıl gerçekleştiğinin verilmesi.
3 Araştırma yöntemlerinin kökenleri ve tarihçesinin gözden geçirilmesi. Araştırmaya nasıl başlandığı ve araştırma sorularının nasıl geliştirilmesi gerektiğinin vurgulanması. Alan özgü problemler geliştirilmesinin sağlanması.
4 Veri toplama süreci. Evren, örneklem ve değişken kavramlarının gözden geçirilmesi. Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmesi. Alana özgü problem geliştirilerek bu kavramları ilgili örnekler üzerinde betimlemek.
5 Nicel araştırma tasarımı ve ilgili temel kavramların verilmesi. Alana özgü nicel yöntemlerle geliştirilebilecek problemlerin belirlenmesi.
6 Nicel araştırma tasarımı veri toplanma yollarının verilmesi ve anket, gözlem formu ve ölçek geliştirmenin nasıl geçekleştiği; dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun verilmesi. Alan özgü problem yada problemler üzerinden nicel veri toplama ara
7 Nitel araştırma desenlerinin tanıtılması ve bunların farklılıklarının verilmesi.
8 Ara Sınav
9 Nitel araştırmada örneklem çeşitlerinin tanıtılması ve alana özgü problemlerin nitel örneklemelerinin alınmasına dair örneklerin verilmesini sağlama.
10 Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinin (görüşme, gözlem, doküman incelemesi) tanıtılması ve alan özgü bir problem üzerinden görüşme soruları ve gözlem dokümanlarının geliştirilmesinin sağlanması.
11 Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesi.
12 Araştırma raporunda bulunması gereken bölümlerin tanıtılması ve bu raporun yazılması sırasında dikkat edilecek hususların (kaynakça, referans verme, içindekiler, tablolar listesi vs.) tanıtılması.
13 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
14 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
15 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
16 Yarıyıl Sonu sınavı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
Tüm 2
Ö1 5
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=113541&lang=tr&curProgID=44