Program Yeterlikleri
NoProgram Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
1 Temel uluslararası ticaret ve finans kavramlarını, terminolojisini, teorilerini ve yöntemlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek ve kullanabilmek.
2 Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik veri analiz araçlarını uluslararası ticaret ve finans alanındaki sorunlara uygulayabilmek.
3 Ulusal ve uluslararası ticaret ve finans alanında istatistiksel verileri izleme, riskleri algılayabilme, öngörebilme, analiz edebilme, yönetebilme ve güncel sorunlara çözüm önerisi geliştirme yetkinliğine sahip olmak
4 Uluslararası ticaret ve finansman alanında güncel ve olası sorunlara ve risklere ilişkin algı, öngörü, analiz ve çözüm önerilerini bilgi teknolojilerini kullanarak kişi ve kurumlara öğrenim dili dışında en az 1 yabancı dille yazılı ve sözlü aktarabilme yetkinliğine sahip olmak.
5 Disiplinlerarası bir yaklaşımla, ekonomi, hukuk, işletme, muhasebe ve finans konularını ulusal ve uluslararası ticarete uygulayabilmek.
6 Ulusal ve uluslararası ticaretin yasal çerçevesini oluşturan hukuksal bilgiye sahip olmak.
7 Meslek etik ilkelerine uygun davranarak sosyal ve fiziksel çevreye değer katmak.
https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progLearnOutcomes.aspx?lang=tr&curSunit=5647